site doggystyled stud pleasured by amateur muscle. https://tamilvideos2.com/ vídeos de sexo hot blonde girl fucking casting agent.

20 Jun

Gepost door tcblerick

Categorie: nieuws

Aan: alle leden van T.C. Blerick

De werkgroep Strategie heeft de afgelopen periode gebruikt om een paar belangrijke stappen te zetten in haar doel om de T.C. Blerick weer een levendige en dynamische club te zijn/worden met enthousiaste leden van jong tot oud.

In de bijlage wordt een samenvatting gegeven van het beleidsplan voor de komende jaren. (Op verzoek kan het complete beleidsplan worden toegezonden.)

Voor nu wordt er gestreefd naar een versterking van de organisatie en werving van nieuwe leden.

Hiertoe hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden met de afd. sportontwikkeling van de Gemeente Venlo en de sportconsulent van de KNLTB afd. Limburg.

Aan de versterking van de organisatie wordt nu de hoogste prioriteit gegeven omdat dit de basis is van een gezonde vereniging.  

Met inachtneming van goedkeuring t.z.t., door de Algemene Ledenvergadering is een voorlopig bestuur gevormd bestaande uit de volgende leden:

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter a.i. Roel Tietema; Secretaris Agnes Nooijen, Penningmeester(beleidsmatig) Ton de Leeuw, Penningmeester (uitvoerend) Frank Burm, Voorzitter I.T en parkcommissie Gerard Muileman, P.R. en sponsorcommissie a.i. Joop Brouwer.

Overige bestuursleden/ commissievoorzitters: Voorzitter Wedstrijdcommissie/V.C.L Marcel Dumont, Voorzitter a.i. Jeugdcommissie Shannon Cuijpers, Voorzitter activiteitencommissie Jos Brummans, Voorzitter Clubhuiscommissie Jacqueline Koopman.

De genoemde commissies kunnen nog enige versterking gebruiken. Geneer je niet om bij de voorzitters van de diverse commissies  informatie te krijgen over functie en  inhoud te krijgen. Vele handen maken licht werk!

Samenvatting van het Beleidsplan van Tennisclub Blerick, maart 2021

De Werkgroep stelt het zeer op prijs dat U de moeite neemt om deze samenvatting door te lezen. Reacties worden op prijs gesteld.

Bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van TC Blerick in januari 2021 werden grote zorgen vastgesteld over de ontwikkelingen binnen de club tijdens de laatste jaren. Het ontwikkelen van een Visie werd als noodzakelijk gezien. Een Werkgroep werd daarop in het leven geroepen om een Strategie te ontwikkelen, te  beginnen met het opstellen van een Beleidsplan. Het doel is het bepalen wat voor soort vereniging TC Blerick wil zijn over vijf jaar. Met een beleidsplan kunnen bestaande en nieuwe leden, nieuwe vrijwilligers en potentiële leden begrijpen waarvoor de vereniging staat. De Strategie Werkgroep heeft op meerdere avonden een aantal relevante maatschappelijke veranderingen geanalyseerd en de ontwikkelingen binnen de vereniging in kaart gebracht. 

Stand van zaken anno 2021:

 • Mogelijkheden voor tennis bij TC Blerick zijn steeds groter geworden.
 • Ledental sterk gedaald.
 • Werklast is niet gedaald, wel verdeeld onder steeds minder vrijwilligers.
 • Veel leden voor korte duur (1 tot 2 jaar).
 • Leeftijdsopbouw leden geeft verhoging gemiddelde leeftijd weer.
 • Financiële situatie is gezond, ondanks het gedaald aantal leden.


De gevolgde werkwijze bij het opstellen van het Beleidsplan omvatte de volgende punten:

 • Deel 1: Visie ontwikkelen
  • Kernkwaliteiten van de vereniging.
   • Businesstrends in de (tennis)sportwereld.
   • Belangen van groeperingen die een rol spelen in en om de vereniging.
   • Toekomstkansen van de vereniging.
   • Ontwikkelen van een toekomstvisie.
  • Deel 2: SWOT-Analyse (SWOT= Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats ofwel Sterktes, Zwaktes, Kansen, Bedreigingen): 
   •  Sterke en zwakke kanten van de vereniging.
   •  Externe kansen en bedreigingen.
  • Deel 3: Conclusies en keuzes:
   • Stellen van prioriteiten
   • Ontwikkelen van scenario‘s
   • Formuleren van concrete doelstellingen

De Mission Statement van TC Blerick die door de Werkgroep geformuleerd is, luidt:

TC Blerick wil een vereniging zijn met ca. 500 leden en actieve recreatieve en competitie-spelers van alle leeftijdscategorieën vanaf 5 jaar, waar het gehele jaar door getennist kan worden en waar een goede mix van sport en gezelligheid wordt aangeboden. Het beleid is transparant en wordt uitgevoerd door het dynamisch, ondernemend en goed communicerend bestuur, dat open staat voor veranderingen, terwijl vrijwillig werk van de leden zorgdraagt voor een gastvrije presentatie en het goed functioneren van de vereniging.

Toekomstvisie T.C. Blerick

Een viertal door de KNLTB toegepaste typeringen van verenigingsprofielen zijn de revue gepasseerd. Vaak is er sprake van een mix van factoren die bij de verschillende alternatieven een rol spelen. 

De strategiewerkgroep kiest als basisprofiel voor T.C. Blerick voor de tennissociëteit: de combinatie van tennis en gezelligheid is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. 

Er wordt gestreefd naar een sterke betrokkenheid van leden bij de vereniging en een sterke binding tussen de leden onderling. Van iedereen wordt verwacht dat zij zich in willen zetten voor de vereniging, door onder andere het verrichten van vrijwilligerstaken binnen bestuur, commissies of anderszins.

T.C. Blerick wil een “all-year vereniging” zijn, waarbij zowel in het zomer- als winterseizoen voor de verschillende doelgroepen een gevarieerd aanbod aan activiteiten beschikbaar is. Het aanbod van activiteiten dient het verloop van leden te voorkomen. 

De aandacht voor de jeugdleden zal worden versterkt, waarbij -mogelijk in samenwerking met andere verenigingen- talentvolle jeugdleden de mogelijkheid zal worden geboden hun sportieve aspiraties te verwezenlijken. 

Er zal worden geprobeerd het verloop van leden tegen te gaan door een goede opvang van nieuwe leden en de communicatie naar de leden te verbeteren. 

Om een stabiele financiële basis van de vereniging te handhaven kiest T.C. Blerick er ook voor om daarnaast niet-leden toe te laten, die alleen geïnteresseerd zijn in het gebruik van de tennisfaciliteiten en bereid zijn hiervoor te betalen. De betaling kan dan ook op een andere wijze plaatsvinden dan alleen via een jaarlijkse contributie. Uitgangspunt is wel dat het belang van de eigen leden hierbij niet in het gedrang mag komen.
In dit kader zal ook de samenwerking met Health&Racket Club en andere partijen nader worden onderzocht, waarbij het uitgangspunt is te komen tot een ´win-winsituatie´ voor beide partijen. 

Strategische doelstellingen voor de komende jaren voor TC Blerick
Op basis van het de analyse zijn concrete strategische doelstellingen geformuleerd: 

 1. Versterking van de organisatie met een verbeterde beschrijving van de eisen die aan elke functie wordt gesteld, zodat de huidige versplintering van taken en verantwoordelijkheden wordt opgelost. Dit wordt door de Strategiewerkgroep als een essentiële voorwaarde beschouwd om de overige strategische doelstellingen te kunnen realiseren. 
 2. Ledenwerving met als doel het ledenbestand uiteindelijk over 5 jaar op 500 leden te krijgen.
 3. Versterking van het gevoel van beleving voor leden van de vereniging als Tennissociëteit.

Plan van Aanpak voor 2021 om de strategische doelen te bereiken (zie volgende 3 hoofdgroepen):

 1. Versterking van de organisatie: 
  1. Vastlegging van de functiebeschrijvingen, taken en verantwoordelijkheden van alle functies van de Bestuursleden en de diverse Commissievoorzitters. 
  1. Personele invulling van de voornoemde kaderposities.
 2. Werving van nieuwe leden: De doelgroepen waar naar nieuwe leden (met name uit de omgeving van TC Blerick) wordt gezocht, zijn: 
  1. Jeugd van 5 t/m 12 jaar (basisscholen).
  1. Jeugd t/m 19 jaar (Voortgezet Onderwijs).
  1. Jongvolwassenen/studenten t/m 30 jaar.
  1. Volwassenen t/m 65 jaar.
  1. Senioren vanaf 65 jaar.

Er zal worden geprobeerd om leden aan te trekken die deel uit maken van bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond.

Een communicatieplan met interne en externe acties is nodig voor de werving van nieuwe leden:

 • Interne communicatie:
 • Om de binding met de leden te versterken zal  er geregeld informatie aan de leden  worden verstrekt met het wel en wee binnen de vereniging en in de omgeving van de vereniging. Het doel is dat leden worden aangespoord om via mond-op-mond reclame nieuwe leden te werven. 
 • Externe communicatie:Social Media inzetten: Facebook, Twitter, TikTok, etc.Gebruik maken van de stadsomroep (radio en TV).Artikelen in de Blerickse wijkkrant.Artikelen in Nextdoor buurtapp en op Utdorp.nl plaatsen.Basisscholen/vakleerkrachten op de basisscholen benaderen om (door de tennisleraar van TC Blerick) tennislessen te mogen geven tijdens gymnastieklessen. www.centrecourt.nl checken voor het geven van mini-tennis aan basisschoolleerlingen.
 • Versterking van het gevoel van beleving voor leden van de vereniging als Tennissociëteit.

Het doel is om te bevorderen dat iedereen met iedereen kan tennissen en daardoor het groepsgevoel van de Tennissociëteit ontstaat.

 1. Nieuwe leden kunnen tennislessen volgen door gecertificeerde/gediplomeerde tennisleraren. 
  1. Hernieuwd opzetten van een toss avond/middag, waarbij iedere deelnemer tegen elke andere deelnemer kan loten, ongeacht speelsterkte.
  1. Opzet van de mogelijkheid om onervaren spelers te laten sparren met ervaren vrijwilligers, met als doel het spelpeil buiten trainingen/tennislessen om te verbeteren. 
  1. Laddercompetitie.

Plan van Aanpak voor 2022, bestaande uit de volgende doelstellingen:

 1. Onderzoek verrichten naar de mogelijkheid om Padel-tennis te realiseren bij TC Blerick.
 2. Onderzoek naar de mogelijkheid om aan mensen met een fysieke of mentale beperking tennis aan te bieden. Dit omvat ook een onderzoek naar de daarmee verbonden noodzakelijke aanpassingen in het Clubgebouw van TC Blerick.

Conclusies en aanbevelingen

 • Beleidsplan laten bevestigen door de Algemene Leden Vergadering.
 • In overleg gaan met de afdeling Sportontwikkeling van de Gemeente Venlo.
 • Buurtcoaches in Blerick benaderen voor de doelgroep met migratieachtergrond. 
 • In overleg gaan met M. Houben van de KNLTB over ondersteuning van de KNLTB voor het geven van mini-tennis. 
cuatro patitas su posicion favorita.chudaivideos french deep vaginal fisting. sex videos nubian ts queen masturbating until cumshot. pidiendo hamburguesa encuerada.http://hddesivideos.com