site doggystyled stud pleasured by amateur muscle. https://tamilvideos2.com/ vídeos de sexo hot blonde girl fucking casting agent.

19 Dec

Gepost door tcblerick

Categorie: nieuws

 Jaarvergadering 13 januari 2020 om 19uur: KOMT ALLEN! 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 13 JANUARI 2020 

Bij deze nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op maandag 13 januari om 19.00 uur in ons clublokaal aan de Heymansstr.103 te Blerick. 

AGENDA: 

1. Opening en ingekomen stukken 

2. Inschrijving voor de rondvraag 

3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 7 januari 2019 (zie bijlage bij e-mail) 

4. Financieel verslag van de kascommissie 

5. Financieel verslag van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar met begroting 2020 

6. Vaststellen prijzen kantine, contributie, competitiebijdrage 

7. Bestuursverkiezing (zie toelichting) 

8. Mededelingen uit de commissies 

9. Voorstellen c.q. mededelingen van het bestuur (zie toelichting) 

10. Eventuele voorstellen ingediend door tenminste 10 leden 

11. Rondvraag en sluiting. 

Toelichting bij punt 7: Bestuursverkiezing 

Er zijn vacatures voor: voorzitter Dagelijks Bestuur, voorzitter Jeugd Commissie, voorzitter ROC. 

Kandidaten voor alle bestuursfuncties kunnen zich tot 10 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering aanmelden. 

Toelichting bij punt 9: Voorstellen van het bestuur 

Het bestuur stelt voor om het volgend lid in verband met zijn 25 jarig lidmaatschap te huldigen: Leon Thelen. 

Het bestuur stelt voor om het volgend lid in verband met haar 40 jarig lidmaatschap te huldigen: Toke Gooren. 

Het bestuur hoopt op een grote opkomst. 

Financieel Jaarverslag penningmeester over 2019, contributie 2020 en consumptieprijzen kantine 2020 

Het financiële jaar 2019 is afgesloten met een gering verlies (ca. €1000,-). Dit resultaat is ontstaan door een aantal voor- en tegenvallers ten opzichte van de begroting voor 2019 waarvan de belangrijkste zijn: 

– Lagere opbrengst contributies, door minder leden dan begroot (-€2000,-). 

– De vrijwilligersbijdragen dekken ruimschoots de uitkeringen die betaald worden aan de vrijwilligers. Er zijn een groot aantal vrijwilligers die in totaal ca. 400 uren van hun te ontvangen vrijwilligersvergoeding aan de club hebben geschonken. (+€1200,-) 

– Hogere kantine opbrengst (+€1000,-). Inkoopkosten ca. €3400,- hoger dan begroot. De inkomsten uit de kantine zijn hoger en is vooral te wijten aan het Venloosch Alt toernooi en aan de activiteiten van het jubileumjaar . 

– Inkomsten en uitgaven tennislessen voor de jeugd wijken behoorlijk af. Er is veel wisseling van kinderen geweest en er is nu nog een groep van 13 overgebleven. Minder inkosten lesgelden: €1000,- , meer uitgaven:€1550,-. 

– Door het wegvallen van een aantal sponsoren is €500,- minder inkomsten. 

– Diverse posten wijken iets naar boven of beneden af maar maken dat in totaal een gering verlies van ca. €1000,- wordt gemaakt. 

Alles bij elkaar komt er toch nog een redelijk resultaat uit, zeker gezien de grote verschillen in omzet en ledenaantal. Het ledenaantal is zorgelijk, het is al jaren aan het dalen en er is nog geen zicht op een herstel naar boven. Door het negatief resultaat is er besloten om van de plannen voor vernieuwing van het terras af te zien (gezien de te hoge kosten) en na de reeds uitgevoerde versteviging van de zijmuur alleen de bestaande tegels die daar lagen weer goed terug te laten leggen. Er is om continuïteit te waarborgen wel een afschrijving van €5000,- op het kunstgras doorgevoerd. 

Contributie 2020 (zie website) 

De contributie zal in 2020 niet worden verhoogd. Wel dient het ledental op peil te blijven en liefst flink te groeien om te voorkomen dat de contributie in de komende jaren niet moet stijgen. Dit is een speerpunt voor het bestuur in de komende jaren. De voor competitie spelende leden vorig jaar ingevoerde bijdrage in de kosten van €10,- per persoon (per competitieperiode, c.q. voor- en/of najaar) wordt gehandhaafd. Helaas daalt ook het aantal deelnemers aan de diverse competities. 

De vrijwilligersbijdrage en de werkwijze wordt gehandhaafd zoals het tot nu toe was. 

P.S. De gedetailleerde balans en resultatenoverzicht worden op de jaarvergadering ( maandag 13 januari 2020, 19.30uur ) ter beschikking gesteld aan de aanwezigen. Op aanvraag worden ze aan leden toegestuurd per e-mail (penningmeester@tcblerick.nl). 

Consumptieprijzen kantine 2020 

De prijzen van de consumpties in de kantine worden niet verhoogd. De Bonkaart (10 consumpties) blijft €14,–. De contant prijzen blijven = €1,50 (1 bon) , €2,25 (1,5 bon). Afrekening in de kantine blijft plaatsvinden middels het kassasysteem en het blij ft mogelijk contant of via pinbetaling. 

Vacatures voor vrijwilligers: De club heeft dus dringend verse vrijwilligers nodig. Voorzitter dagelijks bestuur, voorzitter jeugdcommissie, voorzitter Recreatiecommissie, en diverse andere bestuursfuncties en commissieleden zijn nodig . Stel je beschikbaar voor de club! Graag melden aan info@tcblerick.nl 

Op de vorige oproep zijn er 2 aanmeldingen binnengekomen, Roel Tietema en Mary Huys. Mary gaat het ROC versterken en voor Roel wordt nadere invulling gezocht. Er is nog werk voor meer vrijwilligers! Voorbeelden van losse werkzaamheden: bardienst, werven sponsoren, nieuwsbrief uitgeven, toernooi organisatie (o.a. Venloosch Alt), website bijhouden, nieuwe leden begeleiden (buddy), jeugdlessen coördineren, enz… 

Sponsoring door vrijwilligers: Zoals elk jaar zijn de vrijwilligers uitbetaald voor hun inzet. Om de club extra te ondersteunen hebben een groot aantal vrijwilligers geheel of gedeeltelijk afgezien van betaling. Hierdoor is van de 950 gewerkte uren maar 550 uitbetaald (ca. €2200,-) en de club heeft daarmee ca. €1200,- extra in kas gehouden. Vrijwilligers BEDANKT!! 

Heren/Lady’s Day en TCB-60-party (zaterdag 31 augustus): de feestelijke Sixtiesdag was erg succesvol en geslaagd. Er is uitbundig gedanst in 60er jaren kleding nadat er overdag hard is gestreden op de tennisbaan. Het buffet was uitstekend verzorgd door Bert en Mona. Jongk Belaege zorgde voor goede muziek waardoor zeer velen zich lang hebben vermaakt op de dansvloer. 

Zwoegersdag: op zondag 10 november was de jaarlijkse zwoegersdag als dank aan alle vrijwilligers. Er waren met partners ca. 60 personen aanwezig die genoten hebben van de spelletjes die gespeeld zijn, van het heerlijke buffet en van het onderling samenzijn onder genot van een drankje. Alleen al voor die dag wil je al vrijwilliger zijn !! 

Ledenpas 2020: Afgelopen jaar heeft ieder actief lid (behalve de kinderen onder 12 jaar) van T.C. Blerick een meerjaren ledenpas ontvangen in plaats van de jaarlijkse ledenpas. Deze pas blijft ook in 2020 gewoon geldig. Bijvoorbeeld voor het afhangen of voor competities en toernooien. Je ontvangt dus geen nieuwe in 2020. 

Voorjaarscompetitie voor senioren 2020: zoals elk jaar gaan er weer teams aan de voorjaarscompetitie deelnemen. Inschrijven als je mee wilt doen kan ook individueel, we gaan dan na of er een team is die geschikt is. Voor alle speelsterktes is er plaats, ook voor beginners! Meld je bij vcl@tcblerick.nl 

Tenniskids competitie: In 2020 gaan ook teams deelnemen aan de tenniskids competitie (voor kinderen t/m 12 jaar). Er wordt op 8 zondagochtenden gespeeld. Aanmelden bij Simeon Hol of Sjaak van Bergen 

Sinterklaas actie bij Jumbo Benders succesvol: onze eigen Sinterklaas is op zaterdag 30 november bij Jumbo Benders in de Vossener actief geweest en sponsorvouchers voor TC Blerick van het winkelend publiek ontvangen. De extra inkomsten voor TC Blerick van deze actie zijn ca. €580,-. Bedankt Sinterklaas! 

Sponsoring door JUMBO Benders in de Vossener (Blerick) en Venlo: de actie Jumbo Spek de kas loopt nog 11 maart 2020 en het verzamelen van sponsorvouchers en verzilveren voor de club kan door iedereen die bij Jumbo Benders boodschappen doet. De stand per 4 december is al €1050,-. Doe mee en GEEF UW VOUCHER aan Tennisclub Blerick !! 

Voor vragen en opmerkingen kan er naar info@tcblerick.nl worden gemaild. Namens het bestuur van TC Blerick 

cuatro patitas su posicion favorita.chudaivideos french deep vaginal fisting. sex videos nubian ts queen masturbating until cumshot. pidiendo hamburguesa encuerada.http://hddesivideos.com