6 Dec

Gepost door tcblerick

AGENDA:
1. Opening en ingekomen stukken
2. Inschrijving voor de rondvraag
3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 7 januari 2019 (zie bijlage bij e-mail)
4. Financieel verslag van de kascommissie
5. Financieel verslag van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar met begroting 2020
6. Vaststellen prijzen kantine, contributie, competitiebijdrage
7. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
8. Mededelingen uit de commissies
9. Voorstellen c.q. mededelingen van het bestuur (zie toelichting)
10. Eventuele voorstellen ingediend door tenminste 10 leden
11. Rondvraag en sluiting.